PROJECT 项目案例

CASE

10.5MW-新疆策勒-水泥基础

CASE

10MW-宁夏-混凝土基础

CASE

10MW-青海-螺旋桩系统

CASE

10MW-西藏-螺旋桩系统

CASE

10MW-新疆-混凝土基础

CASE

10MW-青海-螺旋桩系统

CASE

10MW-杭州火车东站-屋顶彩钢瓦

CASE

5MW-青海-混泥土基础